قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1398/03/01 ساعت : 11:57

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) دوشنبه , 30 اردیبهشت ماه 1398 14:30

 ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 5080
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 4990
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4910
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4930
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4910
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4930
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4780
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5400
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5400
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5300
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5200
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5200
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5150
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  5150
  ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  5150
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  5150
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 5150
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 5900
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه تماس بگيريد

 صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 5150
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه 5050
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  4900
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4900
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  4900
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4900
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 4900
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 4900
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  4900
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 4900
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت  
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5650
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5550
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5550
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5550
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5350
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5350
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5350
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 5350


 قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 5000
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 4850
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 4850
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4970
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4870
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4870

 فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه 5300
2 ميلگرد آجدار 10 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 5150
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4950
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4950
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4900
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4900
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4900
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4900

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 5220
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 5120
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4970
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4920
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4920
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4920
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4920
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4920
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید 
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 5080
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4980
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4960
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4960
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4910
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4910
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4910
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4910

 ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 5050
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 5000
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 5000
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 4950
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 4950
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 4950
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 4950
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 4950
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 4950

 نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه 5000
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 4890
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 4890
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 4890
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 4890
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 4890
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 4890
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه 4890
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه 5000


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد