قیمت ورق سیاه(ورق سیاه 2 میل - 3 میل - 5 میل - 8 میل)

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/01/12 ساعت : 18:32
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) سه شنبه , 12 شهریور ماه 1398 15:30 

 ورق سیاه 2 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان 1 رول 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5910
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5720
3 ورق سیاه 2 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه 5740
4 ورق سیاه 2 میل st 37 فولاد سبا 1 رول 1 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه 5970
5 ورق سیاه 2 میل st 37 فولاد سبا 1.5 رول 1.25 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه 5870


ورق سیاه 2.5 میلردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2.5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.25 اصفهان  
2 ورق سیاه 2.5 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1 درب کارخانه  
3 ورق سیاه 2.5 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول مجتمع فولاد سبا 1.25 درب کارخانه  
 

ورق سیاه 3 میل


ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان 5440
2 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان  فابریک فولاد مبارکه اصفهان 1 اصفهان  
3 ورق سیاه 3 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1 درب کارخانه  
4 ورق سیاه 3 میل st 37 مجتمع سبا رول مجتمع فولاد سبا 1.5 درب کارخانه  

 ورق سیاه 4 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه اصفهان  رول 1.5 اصفهان فولاد مبارکه اصفهان  5410
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان فابریک 1.5 اصفهان   فولاد مبارکه اصفهان    
3 ورق سیاه 4 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 اصفهان  درب کارخانه    
4 ورق سیاه 4 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول  1.5 اصفهان  درب کارخانه  5450

ورق سیاه 5 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان 5410
2 ورق سیاه 5 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان  
3 ورق سیاه 5 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1 درب کارخانه  
4 ورق سیاه 5 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول متمع فولاد سبا 1.5 درب کارخانه 5450

ورق سیاه 6 میل

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه اصفهان میل 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5420
2 ورق سیاه 6 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
3 ورق سیاه 6 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 * 6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5750
4 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.50 * 6 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان  
5 ورق سیاه 6 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1  مجتمع فولاد گیلان  درب کارخانه  
6 ورق سیاه 6 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول 1.5 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه  

 ورق سیاه 8 میل

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5430
2 ورق سیاه 8 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5750
3 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
4 ورق سیاه 8 میل A 516 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5970
5 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه  
6 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان 1  رول مجتمع فولاد گیلان  درب کارخانه   
ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان 1.25  رول   1.25 مجتمع فولاد گیلان  درب کارخانه   
 9 ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد سبا  رول   1.5 مجتمع فولاد سبا  درب کارخانه  5470

 

ورق سیاه 10 میل

 


ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5430
2 ورق سیاه 10 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5700
3 ورق سیاه 10 میل فابریک  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
4 ورق سیاه 10 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5900
5 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2  فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه  
6 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  

 

ورق سیاه 12 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5430
2 ورق سیاه 12 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5700
3 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
4 ورق سیاه 12 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5940
5 ورق سیاه 12 میل st 37  فولاد اکسین خوزستان شیت 1 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه  
6 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
7 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
8 ورق سیاه 12 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه  
9 ورق سیاه 12 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول 1.5 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه 5450

 

ورق سیاه 15 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5430
2 ورق سیاه 15 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 5700
3 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
4 ورق سیاه 15 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 5940
5 ورق سیاه 15 میل st 37  فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه 5540
6 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
7 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
8 ورق سیاه 15 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه  
             

ورق سیاه 20 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 20 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 5320
2 ورق سیاه 20 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
3 ورق سیاه 20  میل فابریک فولاد کاویان اهواز 1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  


ورق سیاه 25 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 25 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 5320
2 ورق سیاه 25 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  ورق سیاه 30 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 30 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه  
2 ورق سیاه 30 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
3 ورق سیاه 30 میل فابریک فولاد کاویان اهواز 1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  ورق سیاه 35 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 35 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان شیت 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه  
2 ورق سیاه 35 میل st 37 مجتمع فولاد اکسین شیت 2*6 مجتمع اکسین درب کارخانه  
3 ورق سیاه 35 میل st 37  فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  


ورق سیاه 40 میلردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 40 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 5260
2 ورق سیاه 40 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 5200

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد