قیمت میلگرد اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/12/04 ساعت : 21:23
لیست قیمت میلگرد هر روز، بروزرسانی می‌شود. در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان مطلع شوید. برای خرید به صورت خرده‌ای با دفتر فروش فولاد نوین اصفهان تماس بگیرید: تلفن : 45836006-031 موبایل : 3127177-0913 ایمیل : info@ahan-esfahan.ir برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید

قيمت ميلگرد ذوب آهن

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد ذوب آهن 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2785
2 میلگرد ذوب آهن 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2785
3 میلگرد ذوب آهن 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2785
4 میلگرد ذوب آهن 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485
5 میلگرد ذوب آهن 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485
6 میلگرد ذوب آهن 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485
7 میلگرد ذوب آهن 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485
8 میلگرد ذوب آهن 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485
9 میلگرد ذوب آهن32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2485

 قيمت ميلگرد کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد کویر کاشان 8 m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 میلگرد کویر کاشان m10 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 میلگرد کویر کاشان m12 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد آجدار A3 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m8 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m30 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m36 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m40 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 10m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 12m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 14m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 16m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 18m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 20m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 22m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 25m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 28m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 32m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
11 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان 36m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شاهين بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 8m شاخه آجدار A3 کارخانه 2500
2 ميلگرد شاهين بناب 10m شاخه آجدار A3 کارخانه 2470
3 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
4 ميلگرد شاهين بناب 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
5 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
6 ميلگرد شاهين بناب 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
7 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
8 ميلگرد شاهين بناب 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
9 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 25m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
10 ميلگرد شاهين بناب 28m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440
11 ميلگرد کارخانه شاهين بناب 32m شاخه آجدار A3 کارخانه 2440

 ميلگرد فولاد خراسان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد نیشابور 8m شاخه اجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد نیشابور 10m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد نیشابور 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
4 ميلگرد نیشابور 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
5 ميلگرد نیشابور 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
6 ميلگرد نیشابور 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
7 ميلگرد نیشابور 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
8 ميلگرد نیشابور 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
9 ميلگرد نیشابور 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2410
10 ميلگرد نیشابور 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
11 ميلگرد نیشابور 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2430

ميلگرد فولاد بردسير کرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 10m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد 
2 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 12m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد 
3 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 14m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 16m شاخه آجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
5 ميلگرد فولاد بردسير 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
6 ميلگرد فولاد بردسير 10m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
7 ميلگرد فولاد بردسير 14m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد فولاد بردسير 16m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 
9 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 18m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 20m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 
11 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 22m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 25m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
13 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 ميلگرد فولاد بردسير کرمان 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد 

 

 ميلگرد فولاد قزوين

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد قزوين 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2500
2 ميلگرد فولاد قزوين 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2330
3 ميلگرد فولاد قزوين 12m شاخه اجدار A2 کارخانه 2330
4 ميلگرد فولاد قزوين 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد فولاد قزوين 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد فولاد قزوين 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد فولاد قزوين 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد کوير تيکمه داش

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کوير تيکمه داش 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2550
2 ميلگرد کوير تيکمه داش 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2470
3 ميلگرد کوير تيکمه داش 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
4 ميلگرد کوير تيکمه داش 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
5 ميلگرد کوير تيکمه داش 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
6 ميلگرد کوير تيکمه داش 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
7 ميلگرد کوير تيکمه داش 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
8 ميلگرد کوير تيکمه داش 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
9 ميلگرد کوير تيکمه داش 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
10 ميلگرد کوير تيکمه داش 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
11 ميلگرد کوير تيکمه داش 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2490

ميلگرد فولاد ابرکوه يزد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 2500
2 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2470
3 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
4 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
5 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
6 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
7 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
8 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
9 ميلگرد فولاد ابرکوه يزد 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2520
2 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2490
3 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
4 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
5 ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
6 ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
7 میلگرد فولاد آناهیتا 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
8 میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
9 میلگرد فولاد آناهیتا گیلان 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
10 میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا گیلان 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460
11 میلگرد فولاد آناهیتا 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2460

 ميلگرد فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 میلگرد فولاد ابهر m8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2510
2 میلگرد فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2370
3 میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A2 کارخانه 2370
4 میلگرد کارخانه فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A3 کارخانه  2410
6 میلگرد فولاد ابهر m14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
7 میلگرد فولاد ابهر m16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
8 میلگرد فولاد ابهر m18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
9 میلگرد فولاد ابهر m20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
10 میلگرد فولاد ابهر m22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
11 میلگرد فولاد ابهر m25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2370
12 میلگرد فولاد ابهر m28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد پرشين فولاد 8m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد پرشين فولاد 10m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد پرشين فولاد 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد پرشين فولاد 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد پرشين فولاد 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد پرشين فولاد 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد پرشين فولاد 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد پرشين فولاد 22m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد پرشين فولاد 25m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد پرشين فولاد 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 ميلگرد پرشين فولاد 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد ارگ تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد ارگ تبريز 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2430
2 ميلگرد ارگ تبريز 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2390
3 ميلگرد فولاد ارگ تبريز 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
4 ميلگرد ارگ تبريز 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
5 ميلگرد ارگ تبريز 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
6 ميلگرد ارگ تبريز 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
7 ميلگرد ارگ تبريز 25m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد ارگ تبريز 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد فولاد ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد ظفر بناب 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2400
2 ميلگرد فولاد ظفر بناب 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2380
3 ميلگرد فولاد ظفر بناب 12m شاخه اجدار A2 کارخانه 2340
4 ميلگرد ظفر بناب 10m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد ظفر بناب 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد ظفر بناب 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
7 ميلگرد فولاد ظفر بناب 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
8 ميلگرد فولاد ظفر بناب 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
9 ميلگرد فولاد ظفر بناب 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
10 ميلگرد فولاد ظفر بناب 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
11 ميلگرد فولاد ظفر بناب 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2340
12 ميلگرد فولاد ظفر بناب 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
13 ميلگرد فولاد ظفر بناب 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
2 10m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 12m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 14m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 16m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
6 18m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
7 20m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
8 12m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 14m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 16m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 18m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 20m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 22m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 25m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد فولاد اميرکبير خزر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
2 ميلگرد اميرکبير خزر 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
3 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 14m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
4 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
5 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2260
6 ميلگرد  اميرکبير خزر 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 22m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
8 ميلگرد فولاد اميرکبير خزر 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2260
9 ميلگرد اميرکبير خزر 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد اميرکبير خزر 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2260

ميلگرد درپاد تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1  ميلگرد درپاد تبريز 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2420
2  ميلگرد درپاد تبريز 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2390
3  ميلگرد درپاد تبريز 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
4  ميلگرد درپاد تبريز 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
5  ميلگرد درپاد تبريز 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
6  ميلگرد درپاد تبريز 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
7  ميلگرد درپاد تبريز 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
8  ميلگرد درپاد تبريز 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
9  ميلگرد درپاد تبريز 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2360
10  ميلگرد درپاد تبريز 28m شاخه اجدار A4 کارخانه 2360

ميلگرد فولاد نيک صدراي توس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1  ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
2 ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
3 ميلگرد نيک صدراي توس 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
4 ميلگرد نيک صدراي توس 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
5 ميلگرد نيک صدراي توس 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
6 ميلگرد نيک صدراي توس 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
7 ميلگرد نيک صدراي توس 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
8 ميلگرد فولاد نيک صدراي توس 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320
9 ميلگرد نيک صدراي توس 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2320

 ميلگرد صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 2580
2 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2560
3 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
4 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
5 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
6 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
7 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
8 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
9 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2480
10 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 30m شاخه اجدار A3 کارخانه 2500
11 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2500
12 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 36m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 ميلگرد صبا فولاد زاگرس 40m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد میانه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد میانه 8m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد میانه 10m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد میانه 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2355
4 ميلگرد میانه 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
5 ميلگرد میانه 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
6 ميلگرد میانه 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
7 ميلگرد میانه 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
8 ميلگرد میانه 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
9 ميلگرد میانه 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
10 ميلگرد میانه 28m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325
11 ميلگرد میانه 32m شاخه اجدار A3 کارخانه 2325

 ميلگرد فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد هيربد 8m شاخه اجدار A2 کارخانه 2560
2 ميلگرد فولاد هيربد 10m شاخه اجدار A2 کارخانه 2530
3 ميلگرد فولاد هيربد 10m شاخه اجدار A3 کارخانه 2380
4 ميلگرد فولاد هيربد 12m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
5 ميلگرد فولاد هيربد 14m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
6 ميلگرد فولاد هيربد 16m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
7 ميلگرد فولاد هيربد 18m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
8 ميلگرد فولاد هيربد 20m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
9 ميلگرد فولاد هيربد 22m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
10 ميلگرد فولاد هيربد 25m شاخه اجدار A3 کارخانه 2300
11 ميلگرد فولاد هيربد 28m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد فولاد هيربد 32m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 ميلگرد فولاد هيربد 25m شاخه اجدار A4 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد آريان فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد صنايع آريان فولاد 10m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آريان فولاد 12m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
3 ميلگرد صنايع آريان فولاد 14m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آريان فولاد 16m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آريان فولاد 10m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
6 ميلگرد آريان فولاد 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 2340
7 ميلگرد آريان فولاد 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
8 ميلگرد آريان فولاد 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
9 ميلگرد آريان فولاد 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
10 ميلگرد صنايع آريان فولاد 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
11 ميلگرد آريان فولاد 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
12 ميلگرد آريان فولاد 25m شاخه آجدار A3 کارخانه 2300
13 ميلگرد صنايع آريان فولاد 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 ميلگرد صنايع آريان فولاد 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شاهرود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد شاهرود 10m شاخه آجدار A3 کارخانه 2560
2 ميلگرد شاهرود 12m شاخه آجدار A3 کارخانه 2510
3 ميلگرد شاهرود 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
4 ميلگرد شاهرود 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
5 ميلگرد شاهرود 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
6 ميلگرد شاهرود 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
7 ميلگرد شاهرود 22m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
8 ميلگرد شاهرود 25m شاخه آجدار A3 کارخانه 2420
9 ميلگرد شاهرود 28m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد شاهرود 32m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد


ميلگرد آريا ذوب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آريا ذوب 8m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آريا ذوب 10m شاخه آجدار A2 کارخانه 2280
3 ميلگرد آريا ذوب 12m شاخه آجدار A2 کارخانه 2280
4 ميلگرد آريا ذوب 14m شاخه آجدار A3 کارخانه 2270
5 ميلگرد آريا ذوب 16m شاخه آجدار A3 کارخانه 2270
6 ميلگرد آريا ذوب 18m شاخه آجدار A3 کارخانه 2270
7 ميلگرد آريا ذوب 20m شاخه آجدار A3 کارخانه 2270
8 ميلگرد آريا ذوب 22m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد پارس آرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد پارس آرمان 8m شاخه آجدار A2 کارخانه 2390
2 ميلگرد پارس آرمان 10m شاخه آجدار A3 کارخانه 2260
3 ميلگرد پارس آرمان 12m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
           

 ميلگرد حسن رود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد حسن رود 8m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
2 ميلگرد حسن رود 10m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
3 ميلگرد حسن رود 12m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد حسن رود 14m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
5 ميلگرد حسن رود 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
6 ميلگرد حسن رود 18m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد حسن رود 20m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

ميلگرد فولاد نورد شيراز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد فولاد نورد شيراز 10m کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد فولاد نورد شيراز 10m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد فولاد نورد 10m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد فولاد نورد شيراز 12m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد فولاد نورد شيراز 12m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد فولاد نورد شيراز 14m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد فولاد نورد شيراز 16m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد فولاد نورد 8m کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد فولاد نورد شيراز 8m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد فولاد نورد شيراز 16m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 قيمت ميلگرد ذوب آهن اصفهان – بنگاه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 12m شاخه اجدار A3 انبار 2770
2 ميلگرد ذوب آهن 14m شاخه اجدار A3 انبار 2770
3 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 16m شاخه اجدار A3 انبار 2760
4 ميلگرد ذوب آهن 18m شاخه اجدار A3 انبار 2460
5 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 20m شاخه اجدار A3 انبار 2460
6 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 22m شاخه اجدار A3 انبار 2460
7 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 25m شاخه اجدار A3 انبار 2460
8 ميلگرد ذوب آهن 28m شاخه اجدار A3 انبار 2460
9 ميلگرد ذوب آهن اصفهان 32m شاخه اجدار A3 انبار 2460


 قيمت ميلگرد کوير کاشان در بنگاه اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد کوير کاشان 8m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
2 ميلگرد کوير کاشان 10m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
3 ميلگرد کوير کاشان 12m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
4 ميلگرد کوير کاشان 14m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
5 ميلگرد کوير کاشان 16m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
6 ميلگرد کوير کاشان 18m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
7 ميلگرد کوير کاشان 20m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
8 ميلگرد کوير کاشان 22m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
9 ميلگرد کوير کاشان 25m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
10 ميلگرد کوير کاشان 28m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
11 ميلگرد کوير کاشان 30m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
12 ميلگرد کوير کاشان 32m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
13 ميلگرد کوير کاشان 36m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
14 ميلگرد کوير کاشان 40m شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد

کلاف ساده ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف ساده ابهر 6.5m کلاف ساده A1 کارخانه 2545
2 کلاف ساده ابهر 8m کلاف ساده A1 کارخانه 2545
3 کلاف ساده ابهر 10m کلاف ساده A1 کارخانه 2545

 کلاف آجدار کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف آجدار کوير کاشان 8m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 کلاف آجدار کوير کاشان 8m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 کلاف آجدار کوير کاشان 10m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 کلاف آجدار کوير کاشان 10m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 کلاف آجدار کوير کاشان 12m کلاف آجدار A2 کارخانه 2440
6 کلاف آجدار کوير کاشان 12m کلاف آجدار A3 کارخانه 2480
7 کلاف آجدار کوير کاشان 14m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 کلاف آجدار کوير کاشان 16m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

کلاف آجدار کویر کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 کلاف آجدار نطنز 6.5m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
2 کلاف آجدار نطنز 10m کلاف آجدار A2 کارخانه 2580
3 کلاف آجدار نطنز 12m کلاف آجدار A2 کارخانه 2580

 

میلگرد چیست؟

همانطور که  مد نظر هست  برای ساختن بنا و زیر ساخت سازی ساختمان و استقامت بتن ها در کنار هم به حالتی که دچار تغییر نشوند و بی حرکت باشند از میلگرد در ساختمان و ساخت بنا استفاده میکنند . میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که از متداول ترین آن میتوان میلگرد ساده و میلگرد آجدار نام برد که برای ساخت و ساز متداول ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود. همچنین در نمونه های خاصی از فولاد ساختمانی مانند نیمرخ های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد