قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/04/31 ساعت : 3:51
قيمت ميلگرد درب کارخانه

 ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3870
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3870
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 3870
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3670
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3690
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3570
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3610
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3570
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 3570

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه تماس بگيريد

 صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  3500
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  3500
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  3500
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  3500
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 3500
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 3500
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 3460
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت  
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد

 قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 3450
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 3450
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 3700
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 3450
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 3550

 فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
2 ميلگرد آجدار 12 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3580
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 3550

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 3650
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 3650
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 3500
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 3500
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 3500
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 3500
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 3500
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 3500
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 3600

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 3700
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 3610
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 3480
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 3480
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 3460
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 3460
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 3460
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 3460

 ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 3610
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 3590
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 3530
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 3530

 نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 3530
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 3530
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه 3580


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد