قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/01/04 ساعت : 12:27
قيمت ميلگرد درب کارخانه

ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2840
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2840
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 2840
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2500
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2500
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2500
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2500
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2460
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2460

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2650
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2700
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2650
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2650
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2650
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2570
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2570
8 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2570
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2570
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2570
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه 2570

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 2850
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه 2850

صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2560
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه 2540
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  2460
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  2460
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  2460
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  2460
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 2460
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 2460
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  2480
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 2480
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2835
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2780
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2780
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2780
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2720
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2720
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2720
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2720

قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 2530
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 2390
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 2390
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه  
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه  

فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 2590
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 2390
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2400

فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه 2500
2 ميلگرد آجدار 10 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2470
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2390

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2640
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2640
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2450
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2430
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2430
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2430
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2430
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2430
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2480

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 2580
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 2540
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 2460
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 2460
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 2450
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 2450
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 2450
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 2450

ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 2560
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 2540
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2500
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2500
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2500
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2500
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2500
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 2500
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2500

نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 2540
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه 2485
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 2430
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2430
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2430
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2430
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 2430
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2430
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه 2485


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد