قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/07/04 ساعت : 7:16

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) دوشنبه, 02 مهر ماه 1397 16:30

 ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4740
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4740
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 4740
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4590
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4590
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4440
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4590
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4440
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4440

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه تماس بگيريد

 صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4750
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه 4530
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  4450
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4450
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  4450
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4450
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 4450
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 4450
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه تماس بگيريد
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت  
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد

 قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 4700
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 4450
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 4450
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4700
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4450
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4500

 فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4590
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4520
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4440
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4440
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4420
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4420
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4420
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4420

 ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگیرید


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد