قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1397/08/22 ساعت : 8:57

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) دوشنبه , 21 آبان ماه 1397 15:30

 ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4660
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4560
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 4660
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4350
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4430
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4280
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4380
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4280
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 4280

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه تماس بگيريد
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه تماس بگيريد

 صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  4300
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4300
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  4290
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  4290
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 4290
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 4290
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  تماس بگیرید
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه تماس بگیرید
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت  
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد

 قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 4500
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 4300
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 4300
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4500
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 4300
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 4300

 فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه 4500
2 ميلگرد آجدار 10 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4500
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4380
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4380
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 4350

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4550
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4450
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4450
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4350
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 4350
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 4350
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4420
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4340
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 4220
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 4220
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4220
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 4220

 ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 4800
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 4780
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 4730
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 4730
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 4730
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 4730
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 4730
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 4730
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 4730

 نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 4350
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 4350
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 4350
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 4350
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 4350
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 4350
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه 4350
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد