قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/09/27 ساعت : 17:59

قيمت ميلگرد درب کارخانه

ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2530
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2530
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 2490
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 2290

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2430
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2320
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2320
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2280
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2280
8 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2280
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2280
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 2280

صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  2190
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  2190
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  2190
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  2190
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 2190
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  2190
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  2190
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه  2190
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه  

کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2540
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2440
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2440
5 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2410
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2410
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2410
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه 2410

قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 2232
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 2192
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 2192
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه  
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه  

فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 2270
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه 2190
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2190
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2160
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2160
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2160
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2160
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه 2160

فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد هيربد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
2 ميلگرد آجدار 12 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 
3 ميلگرد آجدار 14 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200
6 ميلگرد آجدار 20 هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد هيربد شاخه  A3 درب کارخانه 2200

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2330
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2270
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2180
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2180
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2180
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2180
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2180
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 2180
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 2230

 بافق يزد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 بافق شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 بافق يزد شاخه  A3 درب کارخانه 2330 
3 ميلگرد آجدار 12 بافق شاخه  A3 درب کارخانه 2270
4 ميلگرد آجدار 14 بافق يزد شاخه  A3 درب کارخانه 2240
5 ميلگرد آجدار 16 بافق شاخه  A3 درب کارخانه 2240
6 ميلگرد آجدار 18 بافق يزد شاخه  A3 درب کارخانه 2230
8 ميلگرد آجدار 20 بافق شاخه  A3 درب کارخانه 2230
9 ميلگرد آجدار 22 بافق يزد شاخه  A3  درب کارخانه 2230
10 ميلگرد آجدار 25 بافق يزد شاخه  A3  درب کارخانه 2230

ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 2240
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 2220
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2220
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2180
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2180
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2180
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2180
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 2180
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2180

نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه  تماس بگيريد
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 2150
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2150
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2150
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2150
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 2150
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2150
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه تماس بگيريد

براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد