قیمت میلگرد اصفهان

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/09/27 ساعت : 18:8

لیست قیمت میلگرد هر روز، بروزرسانی می‌شود. در این بخش می‌توانید: هر روز از قیمت میلگرد در بنگاه اصفهان مطلع شوید. برای خرید به صورت خرده‌ای با دفتر فروش فولاد نوین اصفهان تماس بگیرید: تلفن : 45836006-031 موبایل : 3127177-0913 ایمیل : info@ahan-esfahan.ir برای مشاهده قیمت میلگرد درب کارخانه کلیک کنید

قيمت ميلگرد ذوب آهن

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2530
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2530
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2490
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه 2290

 قيمت ميلگرد کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 2260
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد آجدار A3 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
رديف سايز حالت آناليز محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه 2430
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه  
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2330
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2330
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه 2280
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه 2540
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه 2440
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه 2440
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه 2410
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه 2410
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه 2410
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه 2410
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه 2410

ميلگرد کارخانه کيان کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد کارخانه شاهين بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه  
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه  
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه  
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه  
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه  
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه  
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه  
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه  
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه  
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه  
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه  

ميلگرد فولاد سپهر ايرانيان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد فولاد بردسير کرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه  
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه  
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه  
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه  
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه  
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه  
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه  
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه  
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه  

 

 ميلگرد شرکت فولاد قزوين

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2230
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2190
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه 2190
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شرکت کوير تيکمه داش

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه  
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه  
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه  
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه  
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه  
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه  
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه  
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه  
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه  
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه  
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه  

ميلگرد شرکت فولاد بافق يزد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2330
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2240
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2240
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230

ميلگرد مجتمع فولاد آناهيتا گيلان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2260
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2230
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200

 ميلگرد مجتمع فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2270
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2190
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه 2190
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2240
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2160
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد مجتمع پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه 2330
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2270
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه 2230

ميلگرد مجتمع فولاد ارگ تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه  
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه  
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه  
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه  
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه  
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد مجتمع فولاد ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2240
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2220
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه 2220
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2180
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شرکت فولاد سيرجان ايرانيان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شرکت فولاد اميرکبير خزر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه  
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه  
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه  
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد درپاد تبريز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه 2200
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه 2170
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2140
10 28 شاخه اجدار A4 کارخانه 2140

 ميلگرد مجتمع فولاد خراسان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه  
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه  
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2150
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه  
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه  

ميلگرد مجتمع فولاد نيک صدراي توس مشهد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه 2190
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه 2230
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 ميلگرد شرکت فولاد هيربد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه 2200
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد صنايع آريان فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد شاهرود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد آريا ذوب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد فولاد نورد شيراز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 10 کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگيريد
2 10 کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 12 کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 14 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
7 16 کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
8 8 کلاف ساده 5SP کارخانه تماس بگيريد
9 8 کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

ميلگرد پارس آرمان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه 2240
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 2210
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
           

ميلگرد حسن رود

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

 قيمت ميلگرد  ذوب آهن اصفهان – بنگاه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 12 شاخه اجدار A3 انبار 2580
2 14 شاخه اجدار A3 انبار 2580
3 16 شاخه اجدار A3 انبار 2520
4 18 شاخه اجدار A3 انبار 2360
5 20 شاخه اجدار A3 انبار 2370
6 22 شاخه اجدار A3 انبار 2360
7 25 شاخه اجدار A3 انبار 2360
8 28 شاخه اجدار A3 انبار 2360
9 32 شاخه اجدار A3 انبار 2360


 قيمت ميلگرد  کوير کاشان در بنگاه اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
2 10 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
3 12 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
4 14 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
5 16 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
6 18 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
7 20 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
8 22 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
9 25 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
10 28 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
11 30 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
12 32 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
13 36 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد
14 40 شاخه اجدار A3 انبار تماس بگيريد

کلاف ساده کوثر اهواز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه تماس بگيريد
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه تماس بگيريد
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه تماس بگيريد

 کلاف آجدار کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه 2390
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه 2430
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه 2390
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه 2430
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه 2430
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

کلاف آجدار نطنز

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه 2320
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه 2385
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه 2385

 

میلگرد چیست؟

همانطور که  مد نظر هست  برای ساختن بنا و زیر ساخت سازی ساختمان و استقامت بتن ها در کنار هم به حالتی که دچار تغییر نشوند و بی حرکت باشند از میلگرد در ساختمان و ساخت بنا استفاده میکنند . میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که از متداول ترین آن میتوان میلگرد ساده و میلگرد آجدار نام برد که برای ساخت و ساز متداول ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود. همچنین در نمونه های خاصی از فولاد ساختمانی مانند نیمرخ های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد