قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1396/07/30 ساعت : 18:51

قیمت میلگرد درب کارخانه

ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2380
2 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2380
3 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2360
4 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2270
5 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2270
6 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 درب کارخانه 2250
7 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 درب کارخانه 2270
8 میلگرد آجدار 28 شاخه  A3 درب کارخانه 2250
9 میلگرد آجدار 32 شاخه  A3 درب کارخانه 2250

کویر کاشان

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A3 درب کارخانه 2400
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A3 درب کارخانه 2400
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2290
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2290
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2290
6 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2240
7 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2240
8 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 درب کارخانه 2240
9 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 درب کارخانه 2240
10 میلگرد آجدار 32 شاخه  A3 درب کارخانه 2240

صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 10 شاخه  A3 درب کارخانه  
2 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه  
3 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3  درب کارخانه  2180
4 میلگرد آجدار 16 شاخه   A3  درب کارخانه  2180
5 میلگرد آجدار 18 شاخه   A3  درب کارخانه  2180
6 میلگرد آجدار 20 شاخه   A3  درب کارخانه  2180
7 میلگرد آجدار 22 شاخه   A3  درب کارخانه 2180
8 میلگرد آجدار 25 شاخه   A3  درب کارخانه  2180
9 میلگرد آجدار 28 شاخه   A3  درب کارخانه  2200
10 میلگرد آجدار 32 شاخه   A3  درب کارخانه  2200
11 میلگرد آجدار 36 شاخه  A3 درب کارخانه  

کویر کاشان A4

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 10 شاخه  A4 درب کارخانه 2520
2 میلگرد آجدار 12 شاخه  A4 درب کارخانه  
3 میلگرد آجدار 14 شاخه  A4 درب کارخانه 2420
4 میلگرد آجدار 16 شاخه  A4 درب کارخانه 2420
5 میلگرد آجدار 18 شاخه  A4 درب کارخانه 2400
6 میلگرد آجدار 20 شاخه  A4 درب کارخانه 2400
7 میلگرد آجدار 22 شاخه  A4 درب کارخانه 2400
8 میلگرد آجدار 25 شاخه  A4 درب کارخانه 2400

قزوین و پارس

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 2232
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 2162
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه 2162
4 میلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
5 میلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه  
6 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه  
7 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه  

فولاد ابهر

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت   
1 میلگرد آجدار8 شاخه  A2 درب کارخانه 2260
2 میلگرد آجدار 10 و12 شاخه  A2 درب کارخانه 2130
3 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2080
4 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2080
5 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2080
6 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2080
7 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 درب کارخانه 2080
8 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 درب کارخانه 2080

فولاد هیربد

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه  
2 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه  
3 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه  
4 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه  
5 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه  
6 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه  
7 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 درب کارخانه  
8 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 درب کارخانه  

پرشین فولاد

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 10 شاخه  A3 درب کارخانه 2240
2 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2230
3 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
4 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
5 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
6 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
7 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
8 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3 درب کارخانه 2140
9 میلگرد آجدار 28 شاخه  A3 درب کارخانه 2190

بافق یزد

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه  
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A3 درب کارخانه  
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2210
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2130
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه  
7 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2120
8 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه  
9 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 2120
10 میلگرد آجدار 25 شاخه  A3  درب کارخانه  

ظفر بناب

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 2285
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 2260
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 2225
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 2225
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2225
7 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2225
8 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2225
9 میلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 2225
10 میلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2225

نیشابور

ردیف سایز میلگرد حالت آنالیز   محل تحویل قیمت    
1 میلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه  
2 میلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه  
3 میلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه  
4 میلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 2130
5 میلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 2130
7 میلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 2130
8 میلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 2130
9 میلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 2130
10 میلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 2130
11 میلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه 2130
12 میلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه  

 
 
  

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد